Vedtægter for Danmarks Ferguson Museums Venner

§ 1.

Navnet på støtteforeningen Danmarks Ferguson Museums Venner. Hjemsted er Ankerslund, Købmagervej 1, Stourup, 7130 Juelsminde.

Foreningens formål er:

 • At samle kredsen af personer med interesse for Ferguson traktoren og dens historie.
 • At støtte Danmarks Ferguson Museum økonomisk og administrativt.
 • At virke for fremskaffelse af økonomiske midler til Danmarks Ferguson Museum gennem overskud fra kontingent samt fra private donatorer.
 • At virke for indsamling af effekter til Danmarks Ferguson Museum samt andet der efter bestyrelsens skøn fremmer og understøtter ovenstående punkter.

§ 2.

Enhver kan optages i foreningen. Medlemskab giver gratis adgang til Danmarks Ferguson Museum. Foreningen afholder forskellige medlemsaktiviteter.

§ 3.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen afholdes Købmagervej 1, Stourup, 7130 Juelsminde.

Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest 14 dage forud for                                                                                                 

generalforsamlingens afholdelse og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4.

Hvert medlem har én stemme, der kun kan udøves ved personligt fremmøde.

 

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændring kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem måtte ønske det.

 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal stemme for opløsningen. Er der ikke givet møde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, indkaldes der med mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, der afholdes senest 14 dage efter den første generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves der på anden generalforsamling, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen måtte finde det nødvendigt, eller såfremt der fremsættes krav herom af mindst 25 % af medlemstallet ved anmodningens fremsættelse.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter de for ordinær generalforsamling gældende bestemmelser, jf. foran.

 

Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af foreningens medlemmer, skal indkaldelse ske inden 1 måned fra modtagelse af kravet.

§ 5.

Eventuelt fast indskud og årligt medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Danmarks Ferguson Museums Venner hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningen eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, eller af en formand/kasserer i forening med et medlem fra bestyrelsen.

§ 7.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år i januar måned udarbejdes regnskab, der underskrives af kasserer, bestyrelse og revisor.

§ 8.

 

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valg sker for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår hhv. 2 og 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Ved konstitueringen udpeger bestyrelsen medlemmer + 1 suppleant til bestyrelse. Disse kan vælges uden for foreningens bestyrelse. Valg sker ved simpelt stemmeflertal.

§ 9.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede – herunder formand eller næstformand.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder anledning dertil. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden med mindst 8 dage og højst 14 dages varsel.

 

To medlemmer af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt til behandling af et bestemt emne. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

 

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol, hvori også mindretal kan forlange optaget sine motiverede holdninger. Protokollen underskrives af mødelederen/dirigenten. Beslutninger på generalforsamlinger føres ligeledes til protokols og underskrives af dirigenten.

§ 10.

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages dens aktiver til Danmarks Ferguson Museum.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. marts 2005.

Ændret på generalforsamlingen den 9. marts 2008.

Generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 er aflyst.

Generalforsamling i støtteforeningen

Generalforsamling 2019 er afholdt i god ro og orden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af som følger: Henrik Jensen, John Sørensen, Jens Jørn Therkelsen, Henrik Smidstrup, Erling Andersen.

Generalforsamling afholdes hvert år den anden torsdag i marts.

 

 

Nyhedsbreve

Vi benytter i udstrakt grad Facebook til at informere når der sker nyt omkring museet.

Det kan være svært at være god til det hele, og selvom vi har intentioner om at skrive nyhedsbreve og sende til medlemmerne af Støtteforeningen, så må vi erkende at hverdagens mange gøremål oftest kommer i første række. Derfor henleder vi opmærksomheden på vores side på Facebook: Facebook.com/fergusonmuseum.dk